Biedrība
LATVIJAS OSTEOPOROZES un KAULU METABOLO SLIMĪBU ASOCIĀCIJA
STATŪTI
Statūti apstiprināti biedrības
kopsapulcē Rīgā 30.septembrī
2008.gadā ar protokolu Nr. 1/2008
Statūtu labojumi apstiprināti biedrības kopsapulcē
Rīgā 24.jūlijā 2023.gadā ar protokolu Nr. 24/07/23
RĪGĀ, 2008
RĪGĀ, 2023

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas osteoporozes un kaulu metabolo
slimību asociācija” (saīsināti un turpmāk tekstā - LOKMSA).
Tulkojumā angļu valodā - “ Latvian Osteoporosis and Bone
Metabolic Deseases Association”.
1.2. LOKMSA juridiskā adrese ir Hospitāļu 38A-39, Rīga, LV-1013
1.3. LOKMSA nodibināta uz nenoteiktu laiku.
1.4. LOKMSA savā darbībā pamatojas uz Latvijas Satversmi, likumu
“Biedrību un nodibinājumu likums”, citiem likumiem,
normatīviem aktiem un šiem Statūtiem.
1.5. LOKMSA ir brīvprātīga profesionāla biedrība, kas uz kopēju
interešu pamata apvieno dažādu specialitāšu ārstus, zinātniekus un
citus medicīnas darbiniekus, kā arī juridiskas personas, lai
sasniegtu Statūtos noteiktos mērķus, kam nav peļņas gūšanas
rakstura.
1.6. LOKMSA juridiskās tiesības iegūst ar brīdi, kad to reģistrē likumā
noteiktā kārtībā. LOKMSA ir savs zīmogs, simbolika, veidlapa un
citi atribūti.
1.7. LOKMSA ir atsevišķa manta un finansu līdzekļi. Tā var savā
vārdā iegūt mantiskas un personiskas tiesības, uzņemties
pienākumus. Tā var būt prasītājs un atbildētājs tiesā. Tā var veikt
darījumus Latvijas Republikā saskaņā ar Statūtos norādītiem
mērķiem un uzdevumiem.
1.8. LOKMSA atbild par savām saistībām ar visu savu mantu.
LOKMSA biedrs neatbild par LOKMSA saistībām. LOKMSA
neatbild par savu biedru saistībām.
1.9. LOKMSA var veidot filiāles un struktūrvienības, par kurām atbild
LOKMSA, ja likumdošana neparedz citādi.
1.10. LOKMSA darbības teritorija ir Latvijas Republikas teritorija.
2. Darbības mērķi un uzdevumi
2.1. Biedrības mērķis ir apvienot dažādu specialitāšu ārstus,
zinātniekus un citus medicīnas darbiniekus, kā arī juridiskās
personas, lai kopīgā darbībā uzlabotu veselības aprūpi Latvijā
pilnveidotu ārstu, zinātnieku un citu medicīnas darbinieku
zināšanas un kvalifikāciju osteoporozes un kaula metabolo slimību
jomā.
2.2. LOKMSA darbības mērķi:
2.2.1. veicināt, vērtēt un atbalstīt klīniskos virzienus un zinātniskos
pētījumus osteoporozes un kaula metabolo slimību jomā;
2.2.2. izstrādāt vadlīnijas, aprūpes standartus, diagnostikas un
ārstēšanas rekomendācijas osteoporozes un kaula metabolo
slimību jomā;
2.2.3. rīkot seminārus, konferences, kongresus un citus pasākumus, kā
arī izdot, atbalstīt un veicināt publikācijas osteoporozes un
kaula metabolo slimību jomā;
2.2.4. paaugstināt LOKMSA biedru profesionālo sagatavotību un
kvalifikāciju;
2.2.5. sadarboties ar citām profesionālā biedrībām Latvijā un ārpus
tās;
2.2.6. organizēt pieredzes un informācijas apmaiņu ar citām līdzīgām
organizācijām, ārstiem, zinātniekiem, juridiskām personām;
2.2.7. sadarboties ar pacientu organizācijām;
2.2.8. veikt saimniecisko darbību LOKMSA mērķu sasniegšanai,
īpašuma uzturēšanai vai izmantošanai, kas nav pretrunā ar šiem
Statūtiem un likumiem;
2.2.9. brīvi izplatīt informāciju par LOKMSA un veikt citu publisko
darbību Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai;
2.2.10. pārstāvēt LOKMSA biedrus publiskajās attiecībās.
3. Biedri, viņu tiesības un pienākumi
3.1. LOKMSA veido biedri, Goda biedri un veicinātājbiedri.
LOKMSA biedri
3.2. LOKMSA var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura
ieguvusi atbilstošu augstāko medicīnisko izglītību jebkurā
specialitātē, t.sk. rezidenti un kļūt par LOKMSA biedru.
3.3. LOKMSA var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kurai
ir augstākā izglītība un kura nodarbojas zinātniski pētniecisko
darbu osteoporozes un kaula metabolo slimību jomā un kļūt par
LOKMSA biedru.
LOKMSA veicinātājbiedri
3.4. LOKMSA var iestāties jebkura fiziska persona, kurai ir
medicīniska izglītība un kurai ir interese osteoporozes un kaula
metabolo slimību jomā un kļūt par LOKMSA veicinātājbiedru.
3.5. LOKMSA var iestāties jebkura juridiska persona, kura atbalsta
LOKMSA mērķus un uzdevumus un veicina to sasniegšanu un
kļūt par LOKMSA veicinātājbiedru.
3.6. Lai kļūtu par LOKMSA biedru vai veicinātājbiedru personai
jāiesniedz Valdei adresēts rakstisks lūgums - iesniegums.
Iesniegumā biedram jāieraksta, ka biedrs apņemas atzīt un ievērot
LOKMSA Statūtus, darbības un kārtības noteikumus un intereses.
Iesniegumā minētām ziņām jābūt patiesām.
3.7. Par uzņemšanu lemj LOKMSA Valde atklātā balsošanā. Pieteicēja
iesniegums jāizskata tuvākās Valdes sēdes laikā. Iesniedzējs iegūst
LOKMSA biedra tiesības un pienākumus ar brīdi, kad LOKMSA
Valde ir pieņēmusi lēmumu par iesniedzēja uzņemšanu LOKMSA.
Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt
LOKMSA kopsapulcē.
3.8. LOKMSA biedra tiesības :
3.8.1. piedalīties LOKMSA pārvaldē;
3.8.2. piedalīties LOKMSA pasākumos un citās aktivitātēs, kā arī
izteikt savu viedokli par izskatāmiem jautājumiem;
3.8.3. vēlēt un tikt ievēlētam LOKMSA struktūrās;
3.8.4. saņemt informāciju par LOKMSA darbību t.sk. iepazīties ar
LOKMSA kopsapulces un Valdes protokoliem;
3.8.5. iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus;
3.8.6. izstāties no LOKMSA, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valdei.
3.9. LOKMSA veicinātājbiedra tiesības:
3.9.1. piedalīties LOKMSA pasākumos un citās aktivitātēs, kā arī
izteikt savu viedokli par izskatāmiem jautājumiem;
3.9.2. saņemt informāciju par LOKMSA darbību t.sk. iepazīties ar
LOKMSA kopsapulces un Valdes protokoliem;
3.9.3. iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus;
3.9.4. izstāties no LOKMSA, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valdei.
3.10. LOKMSA biedra un veicinātājbiedra pienākumi:
3.10.1. ievērot LOKSMA Statūtus, pildīt LOKMSA kopsapulces un
Valdes lēmumus;
3.10.2. iesaistīties LOKMSA darbībā un ar savu līdzdalību atbalstīt
LOKMSA tās mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
3.10.3. regulāri maksāt biedru maksas saskaņā ar kopsapulces lēmumu.
LOKMSA Goda biedri
3.11. Par LOKMSA Goda biedru kopsapulcē var ievēlēt Latvijā vai
ārpus tās dzīvojošu personu par īpašiem nopelniem osteoporozes
un kaula metabolo slimību jomā, ko izvirza vismaz divi LOKMSA
biedri un atbalsta LOKMSA Valde. LOKMSA Goda biedram ir
visas LOKMSA biedra tiesības un pienākumi, bet viņam nav
jāveic biedru naudas maksājumi.
3.12. LOKMSA var izslēgt biedru, Goda biedru vai veicinātājbiedru
no LOKSMA, pamatojoties uz Valdes lēmumu, ja biedrs rupji
pārkāpj LOKMSA Statūtus, kopsapulces un Valdes lēmumus,
kaitē tās interesēm un par godu kaitējošu rīcību. Biedru un
veicinātājbiedru var izslēgt arī tad, ja viņš nav pildījis LOKMSA
biedra un veicinātājbiedra pienākumus un uzņemtās saistības vai
veicis darbības, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto, t.sk. nav
veicis biedra naudas maksājumus. Biedru un veicinātājbiedru var
izslēgt tikai tad, ja LOKMSA Valde biedru vismaz vienu reizi
brīdinājusi par Statūtu pārkāpumiem. Jautājumu par biedra un
veicinātājbiedra izslēgšanu izskata tuvākās Valdes sēdes laikā,
uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa
paušanai. Izslēdzamā biedra un veicinātājbiedra neierašanās nav
šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra
izslēgšanu no LOKMSA un šī lēmuma motivācija jāpaziņo
rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža.
3.13. Izslēgtajam biedram un veicinātājbiedram jāatdod LOKMSA
īpašums, kas viņam bija nodots īpašumā, kā arī citas LOKMSA
piederošās lietas, priekšmeti un dokumenti.
3.14. LOKMSA biedru un veicinātājbiedru pienākumi :
3.14.1. ievērot LOKMSA Statūtus un pildīt LOKMSA sapulču un
Valdes lēmumus,
3.14.2. regulāri maksāt biedru naudu,
3.14.3. ar savu aktīvu (t.sk. apmeklēt vismaz divas LOKMSA
organizētās sēdes gadā) līdzdalību atbalstīt LOKMSA mērķu
un uzdevumu realizēšanu.
4. Organizatoriskā struktūra
4.1. LOKMSA pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce – kopsapulce un
Valde. LOKMSA augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce.
4.2. LOKMSA augstāko lēmējinstitūciju - kopsapulci sasauc ne retāk
kā reizi 4 gados.
4.3. Kopsapulces laiku, vietu un darba kārtību nosaka LOKMSA Valde
un to sasauc LOKMSA prezidents, par to paziņojot LOKMSA
biedriem vismaz 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas.
4.4. LOKMSA ārkārtas kopsapulci var sasaukt:
4.4.1. pēc Valdes ierosinājuma, ja to rakstiski pieprasa divas trešdaļas
Valdes locekļu;
4.4.2. pēc ne mazāk kā vienas desmitdaļas LOKMSA biedru un Goda
biedru rakstveida pieprasījuma, norādot sasaukšanas iemeslu.
4.5. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tā ir izziņota noteiktā laikā, kārtībā
un tajā piedalās vairāk nekā viena ceturtdaļa no LOKMSA
biedriem. LOKMSA biedrs var piedalīties un balsot kopsapulcē arī
ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot LOKMSA
kopsapulcē izdodama rakstveidā. Attiecībā uz grozījumu
izdarīšanu Statūtos kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās
vairāk nekā puse no biedriem. Ja kopsapulci neizdodas sasaukt
šādā veidā, tad to LOKMSA Valde sasauc atkārtoti ne vēlāk kā
pēc piecām nedēļām. Atkārtotā biedru kopsapulce ir tiesīga
pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo LOKMSA biedru skaita,
bet tikai tādā gadījumā, ja tajā piedalās vismaz divi LOKMSA
biedri.
4.6. LOKMSA kopsapulce ir tiesīga:
4.6.1. pieņemt, grozīt un papildināt LOKMSA Statūtus, ja par to
nobalso vairāk kā puse no klātesošiem biedriem;
4.6.2. ievēlēt LOKMSA prezidentu, Valdi, revīzijas komisiju uz
četriem gadiem un tos atsaukt;
4.6.3. noklausīties, vērtēt un apstiprināt LOKMSA prezidenta atskaiti
un revīzijas komisijas ziņojumu;
4.6.4. izskatīt citus ar biedrības darbību saistītos jautājumus;
4.6.5. lemt par LOKMSA svarīgākajiem jautājumiem;
4.6.6. lemt par Goda biedru uzņemšanu;
4.6.7. lemt un pieņemt lēmumus par LOKMSA Valdes un citu
LOKMSA institūciju lēmumu atcelšanu;
4.6.8. lemt par LOKMSA reorganizāciju, likvidāciju, darbības
izbeigšanu vai turpināšanu.
4.7. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā viena
ceturtdaļa LOKMSA biedru. Kopsapulcē lēmumus pieņem, atklāti
balsojot. Aizklāta balsošana iespējama, ja to pieprasa vairāk nekā
puse no LOKMSA biedriem.
4.8. Kopsapulci vada LOKMSA prezidents, ja kopsapulcē neievēlē citu
sapulces vadītāju. Kopsapulces gaitu protokolē, protokolu paraksta
kopsapulces vadītājs un protokolists.
4.9. Kopsapulču starplaikos LOKMSA pārvaldes izpildinstitūcija ir
Valde.
4.10. Valde sastāv no 9 LOKMSA biedriem: prezidenta,
viceprezidenta, atbildīgā sekretāra un sešiem Valdes locekļiem.
4.11. LOKMSA prezidents:
4.11.1. organizē LOKMSA darbu un vada Valdes sēdes;
4.11.2. sniedz atskaiti kopsapulcē par LOKMSA un Valdes darbu;
4.11.3. organizē Valdes lēmumu izpildi;
4.11.4. pārstāv atsevišķi LOKMSA ārējās un iekšējās attiecībās, ja
Valde nav pilnvarojusi arī vēl kādu citu LOKMSA biedru;
4.11.5. atbilstoši savam amatam veic arī citus pienākumus.
4.12. LOKMSA viceprezidents pilda savus pienākumus LOKMSA
prezidenta prombūtnes, slimību un citos gadījumos, kad prezidents
nevar pildīt savus pienākumus.
4.13. LOKMSA Valde:
4.13.1. pārzina, pārstāv un vada LOKMSA ikdienas darbu, organizē
kopsapulču lēmumu izpildi, pārvalda LOKMSA mantu,
organizē biedrības grāmatvedību. LOKMSA prezidentam ir
tiesības pārstāvēt LOKMSA atsevišķi, bet pārējiem Valdes
biedriem ir tiesības pārstāvēt LOKMSA savstarpēji kopīgi ar
visiem Valdes locekļiem, resp. viens kopā ar vēl 3 Valdes
locekļiem;
4.13.2. lemj un izskata jautājumus, kas nav kopsapulces kompetencē.
4.14. LOKMSA Valdes sēdes ir atklātas. Valdes sēdes sasauc
LOKMSA prezidents. Tās notiek ne retāk kā divas reizes gadā.
4.15. Ārkārtas Valdes sēdes var sasaukt, ja to rakstiski pieprasa puse
no Valdes locekļu skaita un paziņo par ārkārtas Valdes sēdes darba
kārtību, norises vietu un laiku divas nedēļas iepriekš.
4.16. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no
Valdes locekļiem, ieskaitot LOKMSA prezidentu.
4.17. Valdē lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti
vai aizklāti balsojot. Ja balsu skaits ir vienāds, tad izšķirošā ir
LOKMSA prezidenta balss.
4.18. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez Valdes sēdes
sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma
pieņemšanu.
4.19. Valdes sēdes jāprotokolē, tajā ieraksta pieņemtos lēmumus,
norādot balsojumu par katru lēmumu, protokolu jāparaksta Valdes
sēdes vadītājam un protokolistam.
4.20. Protokoli pieejama visiem LOKMSA biedriem.
4.21. Valdes locekļi savus pienākumus veic bez atlīdzības. Valdes
locekļi var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas radušies pienākumu
izpildes gaitā. Valde var algot nepieciešamos darbiniekus.
4.22. Revīzijas komisija sastāv no trīs LOKMSA biedriem, kuri nav
Valdes locekļi un kurus ievēl kopsapulcē. Revīzijas komisijas
locekļi ievēl priekšsēdētāju. Revīzijas komisija pakļaujas tikai
LOKMSA kopsapulcei. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu
vairākumu.
4.23. Revīzijas komisija kontrolē biedrības finansiālo un
saimniecisko darbību un sniedz atskaiti kopsapulcē. Revīzijas
komisija var uzaicināt atzinuma sagatavošanai zvērinātu revidentu.
Revīzijas komisijai brīvi pieejami visa LOKMSA dokumentācija.
LOKMSA izpildinstitūciju locekļiem jāsniedz revīzijas komisijai
visa nepieciešamā informācija.
4.24. Pēc pārskata gada beigām LOKMSA Valde sagatavo
LOKMSA gada pārskatu saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”,
citiem likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem.
4.25. LOKMSA gada pārskatu sagatavo un pārbauda Revīzijas
komisija vai zvērināts revidents. LOKMSA biedriem ir tiesības
iepazīties ar LOKMSA gada pārskatu. Gada pārskatu iesniedz
likumos un normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
5. Manta un finansu līdzekļi
5.1. LOKMSA ir sava manta un finansu līdzekļi, ko veido biedru
naudas maksājumi, juridisko personu maksājumi, fizisko un
juridisko personu ziedojumi, citi ienākumi, kas nav aizliegti ar
likumu.
5.2. LOKMSA mantas un finansu līdzekļu izlietojumu nosaka
kopsapulces un Valdes lēmumi saskaņā ar LOKMSA Statūtiem.
5.3. Par LOKMSA mantas un finansu līdzekļu izmantošanu atbild
LOKMSA prezidents un Valde, ko kontrolē revīzijas komisija.
5.4. LOKMSA var algot darbiniekus, slēgt līgumus LOKMSA Statūtos
minēto uzdevumu un mērķu sasniegšanai un LOKMSA darbības
nodrošināšanai.
6. Biedrības darbības izbeigšanās, likvidācija un reorganizācija
6.1. LOKMSA darbība izbeidzas:
6.1.1. ar kopsapulces lēmumu, ja kopsapulcē par to nobalso vairāk
nekā divas trešdaļas no klātesošiem LOKMSA biedriem;
6.1.2. ar tiesas spriedumu vai citos ar likumu noteiktajos gadījumos.
6.1.3.LOKMSA biedrības likvidāciju veic Valdes locekļi vai
likvidators (fiziska vai juridiska persona), ko ieceļ kopsapulcē.
6.2.LOKMSA darbība izbeidzas, ja kopsapulce pieņem lēmumu par tās
reorganizāciju, pievienošanos citai organizācijai, apvienošanos ar
citu vai citām organizācijām, vai arī sadaloties, lai dibinātu jaunas
nevalstiskās organizācijas.
6.3.LOKMSA likvidācijas gadījumā mantas un finansu līdzekļu
izlietošanas kārtību nosaka kopsapulce. Tās mantu un finansu
līdzekļus nedrīkst sadalīt biedrības biedriem.


LOKMSA Statūtu labojumi apstiprināti biedrības
kopsapulcē Rīgā 24. jūlijā 2023.gadā ar
protokolu Nr. 24/07/23
LOKMSA prezidents Ingvars Rasa

© 2014 Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācija. © 2014 SIA «Hromets poligrāfija»